Koop en Verkoop

Er kunnen verschillende redenen zijn om onroerend goed te kopen of te verkopen. Mede deze reden is van belang voor de inhoud van de koopovereenkomst en het advies over de transactie. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfspanden, woningen of een combinatie daarvan, of te ontwikkelen bouwgrond. Voorts is de locatie en de ouderdom van belang; bestaat er een verhoogd risico op  bodemverontreiniging en daarmee gepaard gaande saneringskosten, bestaat een verhoogd risico op een ondeugdelijke fundering et cetera? Welke ontbindende of misschien opschortende voorwaarden dienen in de overeenkomst te worden opgenomen?

Het kan raadzaam zijn om een bouwkundige keuring te laten verrichten, zodat kan worden nagegaan of er gebreken kleven aan de onroerende zaak en de bouwkundige status in kaart kan worden gebracht. Voorts zal vaak moeten worden nagegaan of en op welke wijze de koop kan worden gefinancierd; moet een financieringsvoorbehoud worden bedongen? Is sprake van projectontwikkeling, dan zal wellicht een gecombineerde koop- /aannemingsovereenkomst moeten worden opgesteld.

In algemene zin geldt dat de onroerende zaak moet voldoen aan wat er in redelijkheid van mag worden verwacht. Het verwachtingspatroon kan afhankelijk zijn van diverse omstandigheden. Het is in veel gevallen raadzaam om dit verwachtingspatroon uit te spreken en in de overeenkomst op te nemen welke eigenschappen je van een onroerende zaak ‘verwacht’. Het is van belang dat de koper en verkoper bij iedere transactie op de hoogte zijn van hun rechtspositie en de verplichtingen, zoals de onderzoeks- en de mededelingsplicht.

Hoewel met een juridisch deugdelijk opgestelde overeenkomst vaak geschillen of in ieder geval procedures kunnen worden voorkomen, wordt er toch nog regelmatig over de koop- en verkoop van onroerende zaken geprocedeerd. Vaak stelt de ene partij de andere partij aansprakelijk, omdat er een gebrek aan de onroerende zaak zou kleven.

Spectrum Advocaten stelt overeenkomsten op, beoordeelt deze en adviseert u bij de aankoop en verkoop van onroerende zaken. Wij staan u bij mochten er zich geschillen voordoen over gebreken, aansprakelijkheid en schade.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl